Som de fleste vet er det få ting som engasjerer meg mer enn Flågenvegen. Det er langs denne jeg bor, og skal forbli boende til mine dager er talte. Etter at bommen på riksvei 4 kom har trafikken økt betraktelig langs Flågenvegen, og for noen år siden satte Statens Vegvesen inn tiltak for å forhindre folk i å kjøre utenom bommen, og for å holde folk unna Flågenvegen. Ett av disse tiltakene var innsnevringer i begge ender, og en på midten.

Lunner kommune har fjernet sin innsnevring, fordi det visstnok var vanskelig for folk å kjøre forbi disse uten å ødelegge bilene sine, pluss at det tilsynelatende var vanskelig for brøytebilene å se kanten om vinteren. At de klarer det fint på Gransiden lar vi forbli usagt.

Innsnevringen på midten har lik innsnevring på begge sider, og er korrekt skiltet med skilt 106.1; smalere veg (innsnevring begge sider).

Skilt 106.1 smalere veg (innsnevring begge sider)

Når det kommer til innsnevringen nord i Flågenvegen, er denne også skiltet med skilt 106.1. Problemet er at innsnevringen på stedet kun er på én side; på høyre side nordover, og følgelig på venstre side sørover. Dette medfører at riktig skilt burde vært 106.2; smalere veg (innsnevring høyre side) nordover, og 106.3; smalere veg (innsnevring venstre side) sørover.

Skilt 106.2 smalere veg (innsnevring høyre side)
Skilt 106.3 smalere veg (innsnevring venstre side)

Lenke til skilt hos Lovdata

Dette er kanskje en bagatell å henge seg opp i, men rett skal være rett, spesielt når det kommer til skilting langs en kommunal veg. I kontakt med ansvarlig for samferdsel i Gran kommune, Olsen, har beskjeden vært at skiltingen er korrekt fordi man ønsker å vise at det er gjensidig vikeplikt på stedet til tross for at innsnevringen kun er på én side, og at det er Statens Vegvesen som har laget skiltplanen.

Jeg har forsøkt å få tak i skiltplanen for stedet, men denne eksisterer tydeligvis ikke lenger, hverken hos Gran kommune eller Statens Vegvesen. Jeg har derimot fått tak i skisser for innsnevringene, hvorpå innsnevringene er tegnet opp med lik innsnevring på begge sider, og ikke kun på en side, som er tilfellet i nordenden av Flågenvegen.

Siden Gran kommune skyldte på Statens Vegvesen fikk jeg kontaktinformasjonen hennes fra Olsen og tok kontakt med henne via telefon, og sendte en elektropost etter samtalen.

Samtaleutvekslingen finner du her:

Hallo,

Viser til hyggelig samtale tidligere i dag og har ytterligere et par punkter jeg trenger bistand med.

Det gjelder skilplanen og opparbeidelsen av innsnevringer for Flågenvegen i Gran kommune, Innlandet fylket. Disse innsnevringene ble utarbeidet i forbindelse med arbeidet på Riksveg 4, og skulle være med å forhindre lekkasje pga bommen.

Kjører man nordover på Flågenvegen, mot der den treffer Søndre Ålsveg, får man en innsnevring på høyre side. Like så får man, ved å kjøre sørover fra Søndre Ålsveg og inn på Flågenvegen, en  innsnevring på venstre side.

Aktuelt skilt i begge løp er skilt 106.1 ‘smalere veg, innsnevring på begge sider’. Dette stemmer da altså ikke, og gir feil informasjon til trafikkanter om hva de kan forvente.

Her er det mer korrekt å skilte med skilt 106.2 ‘smalere veg, innsnevring på høyre side’ når man kjører nordover, og skilt 106.3 ‘smalere veg, innsnevring på venstre side’ når man kjører sørover.

I kontakt med Arne Olav Olsen i Gran kommune ble jeg opplyst at det var du som stod som ansvarlig for utarbeidelse av denne skiltplanen, og jeg ber derfor om at dette ryddes opp i slik at aktuell skilting på stedet blir korrekt.

Jeg ber også om å få tilsendt skiltplanen Statens Vegvesen utarbeidet for Flågenvegen samt øvrige dokumenter rundt dette.

Med ønske om en fortsatt god dag.


Mvh Mathias Sky

Svaret fra Fladsrud kom raskt og la ansvaret for skilting på stedet på Gran kommune, siden Flågenvegen er en kommunal veg og Gran kommune tross alt har skiltmyndighet for egen veg.

Hei,

Dette ble nok gjort for mange år siden i regi av Rv.4-prosjektet og kommunen. Det finnes trolig en enkel skiltplan på det, men den har nok ikke jeg etter så mange år.

Flågenvegen er kommunal veg, og Gran kommune har skiltmyndigheten for både fartsgrense og skilting med fareskilt, og kan om nødvendig gjøre endringer på denne skiltingen.

Gjennomkjøringsforbudet har Statens vegvesen vedtatt i samråd med utbygger av riksveg 4 og kommunen. Det er også en del av tiltaket for å hindre kjøring på lokalvegnettet etter oppsetting av betalingsbom på riksvegen.

Tiltak på denne vegen ble satt i verk etter bestemmelser i bompengeproposisjonen for Rv. 4, vedtatt i Stortinget.

Med hilsen
Torunn Bente Dårflot Fladsrud
Statens vegvesen Transport og samfunn Transport øst, Transportforvaltning øst 1

Etter dette sendte jeg en henvendelse tilbake med både Fladsrud og Olsen som mottaker.

Hei,

Innsnevringen kom opp ikke lenge før 2018, så så mange år siden er det nå ikke, så man skulle tro at skiltplanen fantes i et arkiv eller noe.

Viser uansett til samtalen vår, Fladsrud, om bruk av skilt 106.1 i nordenden av Flågenvegen, som i følge Gran Kommune er avgjort brukt av Statens Vegvesen. Situasjonen på stedet tilsier som sagt at siden innsnevringen kun er på én side av vegen at skilt 106.2 skal brukes nordover og skilt 106.3 sørover, noe du også bekreftet via telefon etter beskrivelse av stedet; dette fordi skilting skal informere trafikanter om hvordan situasjonen er på stedet og hva de kan forvente.

Siden innsnevringen er på én side, skal også skiltingen på stedet vise innsnevring på én side. I følge Gran Kommune er skilt 106.1 brukt for å tydeliggjøre at det er gjensidig vikeplikt på stedet, men skilt 106.x sier uansett ingenting om vikeplikt da dette kun forteller om hvordan veibanen er på stedet.

Hadde det vært ønskelig å si noe om vikeplikt bør og skal skilt 212 ‘vikeplikt ovenfor møtende kjørende’ eller skilt 214 ‘møtende kjørende har vikeplikt’ benyttes og da kun for å varsle om at det ikke er gjensidig vikeplikt. Siden ingen slike skilt er benyttet ér det gjensidig vikeplikt på stedet og skilt 106.1 sier ingenting som underbygger dette.

Videre er det i papirene rundt etableringen av innsnevringen ingen skisser som tilsier at det kun skulle vært innsnevring på én side, da skissene viser innsnevring på to sider; hvorfor det da er valgt å gjøre det slik i nordenden, og med like stor innsnevring på begge sider i midten, er meg en gåte.

Slik situasjonen er nå er det førstemann til mølla får kjøre, men med feil skilting på stedet.

Siden Gran Kommune sier Statens Vegvesen har utarbeidet skiltplanen og at de kun har fulgt denne på stedet, og Statens Vegvesen sier at Gran Kommune jo tross alt har skiltmyndighet her foreslår jeg at Gran Kommune, ved deg Olsen, benytter sin myndighet til å råde over egen vei og endrer skilting slik at aktuell skilting på stedet blir korrekt.

Jeg regner med at det ikke er behov for noen politisk debatt rundt dette, at dette er en enkel sak å rette opp, og at dette blir endret til korrekthet snarlig.

Med ønske om en flott dag.

Mvh
Mathias Sky

Skilt 212 Vikeplikt overfor møtende kjørende.
Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekning dersom
slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.
Skilt 214 Møtende kjørende har vikeplikt.
Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med
skilt 212 «Vikeplikt overfor møtende kjørende».

Svaret fra Olsen i Gran kommune kom raskere enn jeg hadde forestilt meg og var langt mer positivt enn jeg hadde forventet.

Hei Mathias

Jeg tar tak i dette og bytter ut de nevnte skiltene.

Med vennlig hilsen
Samferdsel
Arne OIav Olsen
enhetsleder

Lenke til PDF-versjon av svaret til Olsen.

Kort tid etter dette ble skiltene skiftet ut. Jeg skal ikke påstå at jeg nødevendigvis synes dette er korrekt bruk av skattepenger, men hadde man satt opp riktig skilt i førsteomgang hadde det vært unødvendig å bytte dem ut også.

Avslutningsvis skal jeg ikke legge skjul på at jeg smiler lurt hver gang jeg enten kjører eller går forbi disse skiltene nå.